Strategie rozwoju obiektów sportowych

Aby przetrwać na dzisiejszym rynku, skuteczny zarządca nieruchomości sportowej musi posiadać nie tylko kompleksową, interdyscyplinarną wiedzę na temat własnego obiektu, ale musi także w umiejętny sposób ocenić bieżące działania, a następnie prawidłowo  prognozować krótko i długoterminowe cele. Ważne jest, aby były one konsekwencją jasnego i przejrzystego planu, który uwzględnia wszystkie aspekty funkcjonowania obiektu sportowego, tj. Strategii Rozwoju Obiektu.

 

Hala

Podstawą przygotowania planu strategicznego jest diagnoza własnego potencjału, zebranie wszelkich danych i informacji, określenie możliwości rozwoju marki i zaprognozowanie działań w  krótkiej i długiej perspektywie czasowej.

Dokumentem wyjściowym dla każdej strategii rozwoju jest Raport o Stanie Obiektu. Na jego bazie, na potrzeby strategii rozwoju, zostają określone misja i wizja jednostki, cele strategiczne i operacyjne oraz określenie priorytetów i kierunków działań. Jedną z ważniejszych analiz stanowi tzw. analiza SWOT pokazujące silne i słabe strony (wewnątrz obiektu) oraz szanse i zagrożenia (w otoczeniu).

Strategia Rozwoju przygotowana przez konsultantów TMMENTIS w sposób przejrzysty wskaże koncepcje i rozwiązania uwzględniające cel właścicielski, a tym samym potrzeby i oczekiwania umożliwiając trwały i zrównoważony rozwój obiektu.

Przygotowujemy również strategie tematyczne np. strategie marketingowe.

Komentowanie jest wyłączone